Notulen ledenvergadering Schaakvereniging Euwe Amsterdam

Datum: 28 augustus 2008

 

Aanwezig: Alarcon, Becic, R. Bödicker, Van der Hoeven, Hoffman, Janse (secretaris), Moll (voorzitter), Nijenhuis, Overeem, Ritzema (extern wedstrijdleider), Rublek, Salomons (intern wedstrijdleider), Schelhaas, Snuverink, Straat, Wieringa, Willemsma (penningmeester), Witt

Er zijn afzeggingen binnengekomen van: Van de Brekel, Ten Hacken, Hovenga (materiaalcommissaris), Janknegt, Zult.

Notulist: Paul Janse

 

1         Opening
Arne opent om 20.15 u de vergadering.

 

2         Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken. Arne vertelt wel nog kort over de enquête, waar belangrijke punten waren dat de club zich in meerderheid voor een fusie binnen enige tijd heeft uitgesproken en ook voor samenwerking op het gebied van de interne competitie met ENPS. Deze samenwerking heeft vorig seizoen al vorm gekregen, maar kan als geheel geen succes worden genoemd: uiteindelijk heeft maar één ENPS-lid een aantal keer bij onze interne gespeeld.

 

3         Notulen ALV 30 augustus 2007
Rob Bödicker vraagt hoe het met het boekje van het legaat van Van ’t Hul gaat. Arne bericht dat eraan wordt gewerkt. Wim Nijenhuis belooft de koppeling naar de reeds digitaal beschikbare artikelen in Euwe Online te zetten.

 

4         Financiën
Het afgelopen seizoen heeft de club een lichte winst geboekt. Oorzaken zijn het delen van de speelzaal op KNSB-zaterdagen met Caïssa en het feit dat we maar één KNSB-team hadden. Enkele leden spreken hun bezorgdheid over de grote hoeveelheid achterstallige contributie.

Abe bericht dat Paul van Sonderen in zijn eentje de kas heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Nirav Christophe, het andere kascommissielid, was in het buitenland en kon niet aanwezig zijn. Voor het volgend jaar heeft David Schelhaas zich beschikbaar gesteld. Andere leden hebben zich niet aangemeld en besloten is dat we opnieuw Paul van Sonderen zullen benaderen.

5         Verslag externe competitie
Rob Ritzema doet uitgebreid verslag. Het 2e team is gepromoveerd naar de 3e Klasse KNSB, de rest heeft zich gehandhaafd.
Individuele topresultaten:
Euwe 1: Alje Hovenga, 6 uit 8, onder andere winst op GM Jonkman
Euwe 2: Said Becic, 8 uit 9
Euwe 3: Hubrecht van de Brekel, 7 uit 9
Euwe 4: Maarten Mostert, 3 uit 3, Ben Oude Brunink en Johan Stins, 3,5 uit 5
Euwe 5: Partipan Groen in ’t Wout en Hanke Winius, 4,5 uit 7

Voor de beker hield het avontuur in de KNSB na de eerste ronde op. In de SGA werd de kwartfinale gehaald, waarin kansloos van Tal verloren werd.
Afgelopen seizoen is voor het laatst de massakamp tegen Paul Keres gehouden, deze eindigde in een gelijkspel: 10,5-10,5.
Voor Euwe heeft één team aan het SGA-snelschaakkampioenschap in december deelgenomen, en is daar in de middenmoot geëindigd.

 

6         Verslag interne competitie
In de eerste turnus was de opkomst redelijk. In de tweede turnus ging het weer achteruit, met een tijdelijke opleving na de enquête. Namens ENPS heeft Theo Bakker een aantal keer meegespeeld. Er zijn afgelopen seizoen minder partijen gespeeld dan het seizoen daarvoor.
De C-groep is gewonnen door Rublek (play-offs tegen Oude Brunink).
De B-groep is gewonnen door Nijenhuis (play-offs tegen Van de Brekel).
De A-groep (en daarmee het algehele clubkampioenschap) is gewonnen door Witt, die beide turnussen won, zodat play-offs niet nodig waren.

7         Verslag secretaris
Paul Janse leest de namen voor van de nieuwe leden en de leden die hebben opgezegd. Dit levert een negatief saldo van 4 leden op. Het ledental is nu 62.
Tevens doet hij verslag van het SGA-kampioenschap voor teams, waaraan dit jaar drie teams van Euwe meededen. Alleen het 1e heeft de finalegroep gehaald, maar is daarin laatste geworden. Voor het eerst is Euwe dit jaar ook twee keer als gastheer opgetreden, en dat is goed bevallen. We zullen dat komend seizoen weer doen.

 

8         Prijsuitreiking
De volgende prijzen worden uitgereikt (voor zover de desbetreffende leden aanwezig waren):

snelschaak: Van der Hoeven en Zult
externe topscorers: Becic en Salomons
intern: Rublek (C), Nijenhuis (B) en Witt (A)
Wim Nijenhuis reikt namens Jos ten Hacken een ‘bordvolgordeprijs’ voor het tweede team uit aan Becic. Ook Christophe heeft een prijs gewonnen, maar die is niet aanwezig.

Externe plaatsing
Rob Ritzema leest de plaatsingslijst voor. De teamleiders zijn Ten Hacken (1), Salomons (2), Westera (3), Janknegt (4) en Alarcon (5).

9         Bestuur
Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld Helmer Wieringa en Marc Overeem.
Marc licht toe dat hij al lang lid is, eerst van MEMO en later van Euwe, en dat hij nu als penningmeester zijn expertise als boekhouder wil inzetten. Hij geeft aan dat hij vooral aandacht aan wanbetaling wil schenken.
Helmer zegt dat hij door omstandigheden meer tijd heeft en zijn energie en ervaring wil inzetten om als voorzitter de club weer in de lift te krijgen. Zijn belangrijkste speerpunt is ‘de leden’. Hij wil meer leden proberen te werven, nieuwe leden beter proberen te behouden en de club in het algemeen voor de leden aantrekkelijker maken. Een van de instrumenten hierbij zou een fusie kunnen zijn. Binnen drie maanden wil hij een plan opstellen. Zijn voorzitterschap is in beginsel voor een jaar. Daarna zal Abe Willemsma, die nu de functie van vicevoorzitter heeft gekregen, in principe het stokje overnemen.

Rob Ritzema wordt de nieuwe intern wedstrijdleider.
Alje Hovenga wordt de nieuwe extern wedstrijdleider.
Aangezien er vanuit de leden hier geen verder opmerkingen meer over zijn en er zich geen tegenkandidaten aandienen, worden de bestuursmutaties aanvaard.

 

10     Interne competitie komend seizoen

Uit de enquête is gebleken dat de leden in grote lijnen tevreden zijn over het systeem met twee turnussen en indeling op TPR. Het bestuur stelt echter de volgende kleine wijzigingen voor:
-
Voor de waardering van de spelers tellen voortaan alleen de spelers die ook daadwerkelijk komen, met een minimum van drie keer per turnus. Zo wordt voorkomen dat in de lijst ‘gaten vallen’, waardoor spelers met lage rating onevenredig laag worden gewaardeerd. Over deze kleine, administratieve wijziging wordt niet gestemd, omdat er na de verduidelijking geen tegengeluiden zijn.
- Per turnus krijgt een speler die niet komt, maximaal drie keer een remise tegen zichzelf toegekend, mits hij inderdaad het vereiste minimumaantal komt. Tot nu toe betekende niet komen gewoon nul punten. De voorgestelde maatregel heeft tot gevolg dat iemand meer kans heeft om een turnus te winnen wanneer hij door omstandigheden enkele malen niet kan komen. Aleksandr Rublek vindt de maatregel te gecompliceerd: laten we het zo simpel mogelijk houden. Anderzijds vindt bijvoorbeeld kampioen Rob Witt dat niet komen inderdaad te zwaar bestraft wordt. Na enig gepraat wordt het voorstel in stemming gebracht en met grote meerderheid aangenomen.

 

11     Toernooi
Ook dit jaar wordt het kampioenschap van Oud-Zuid (rapid) gehouden. Abe heeft uitnodigingen meegebracht en vraagt om hulp. Alje had zich eerder al hiervoor aangemeld. Helmer zegt ook te willen helpen.

 

12     Rondvraag
Evert-Jan Straat vraagt hoe laat je moet komen om ingedeeld te worden. Antwoord: de deadline is om 20:05, de indeling wordt 20:10 gemaakt. De laatste aanmelder kan echter ‘oneven’ zijn. Telefonisch aanmelden is mogelijk.
Aleksandr verzoekt om een duidelijk, vast speeltempo, omdat er in de praktijk vaak over onderhandeld wordt. In het huishoudelijk reglement staat als speeltempo 1:30 + 0:15, maar dat is gezien de afspraken met de sporthalbeheerders te lang. Het moet zijn: 1:25 + 0:15. Dit moet in het huishoudelijk reglement worden aangepast.
Arne spoort het bestuur aan ook dit seizoen weer een massakamp te organiseren en noemt als mogelijke tegenstanders Caïssa, LSG of De Eenhoorn. Helmer zegt dat hij de uitnodiging van De Eenhoorn graag tegemoet ziet.
Said vraagt naar de financiële gevolgen van het toernooi voor de club. Abe deelt mee dat het toernooi gesponsord/gesubsidieerd wordt en de club niets kost, eerder een klein beetje oplevert. Verder vraagt Said waarom het rentebedrag van de spaarrekening zo klein is. Abe zegt dat dit komt door het fluctuerende bedrag hierop.
Rob Ritzema bedankt Wim met een fles wijn voor de inspanningen voor Euwe Online. Ook deelt hij mee dat de SGA een individuele competitie organiseert, waarvan echter niet erg duidelijk is wat die toevoegt ten opzichte van het Persoonlijk Kampioenschap van de SGA.

 

13     Sluiting om 21.30 u.